Синхай

Чай Пуэр Шэн Ма Ньэн Шэн Сяо Цзи Ньен Бин '13 №360 Чай Пуэр Шэн Ма Ньэн Шэн Сяо Цзи Ньен Бин '13 №360
8 388a 4 888a

"Коллекционое Сырье в честь Года Лошади"

Завод: Син Хай, уезд Мэн Хай, регион Сы Чуань Бань На

2013 год

Чай Пуэр Шэн Мэн Хай Сьен Cин Хай Ма Ньен Бин '13 №600 Чай Пуэр Шэн Мэн Хай Сьен Cин Хай Ма Ньен Бин '13 №600
13 923a 7 789a
Новости Все новости