ГлавнаяАРХИВ → Пуэр Шэн Бан Чжан Тхай Цяо Му Бин '13 №150

Пуэр Шэн Бан Чжан Тхай Цяо Му Бин '13 №150

"Банчжанский Шэн, сырье с высоких деревьев"

Завод: Кхун Цюэ Джи Сьян, уезд Мэн Хай, регион Сы Чуань Бань На

2013 год

10 р за 1 гр